دوشنبه, 30 دی, 1398
MONDAY, January 20, 2020
هیئت مدیره
ناصر محمدی
رئیس هیات مدیره
جعفر بذری
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
سهراب موسی زاده
نایت رئیس هیات مدیره
رضا جودی
عضو هیات مدیره
رضا آستانی
عضو هیات مدیره
اردشیر کیشی زاده
خزانه داز
اکبر مینایی
منشی هیات مدیره
حسن بذری
بازرس هیات مدیره
علی صبوری
بازرس هیات مدیره
استان اردبیل شهرستان سرعین روبروی پارک شهدای گمنام
04532220366
04532220909
©2019 Ardebil Hoteling, All Right Reserved