دوشنبه, 15 خرداد, 1402
MONDAY, June 5, 2023
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
ابلاغیه درخواست وزارت بهداشت در خصوص تبدیل هتل ها و تاسیسات گردشگری به نقاهتگاه بیماران کرونایی
ابلاغیه درخواست وزارت بهداشت در خصوص تبدیل هتل ها و تاسیسات گردشگری به نقاهتگاه بیماران کرونایی
حق عضویت مصوب قابل اجرا از تاریخ 1399/07/01 لغایت 1400/06/31
حق عضویت مصوب قابل اجرا از تاریخ 1399/07/01 لغایت 1400/06/31
شیوه نامه ذخیره اتاق و ابطال آن
ه استناد ماده 25 آييننامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجهبندي و نرخگذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها مصوب
/04/ 06 1394 هيئت محترم وزيران و با عنايت به لزوم هماهنگي و حفظ وحدت رويه در ذخيره و ابطال واحدهاي
اقامتي و به منظور قانونمند نمودن و صيانت از حقوق مسافران و بهره برداران واحدهاي اقامتي كه نقش قابل توجهي در
افزايش رضايتمندي مردم، حمايت از سرمايه گذاران و نهايتاً توسعه صنعت گردشگري خواهد داشت، شيوه نامه اجرايي
ذخيره اتاق و ابطال آن در واحدهاي اقامتي در قالب 29 ماده و 4 تبصره به شرح ذيل جهت اجرا و اعمال در كليه مراكز
اقامتي كشور اعلام مي گردد .
چنانچه اتاق هاي واحد اقامتي در قالب تور مسافرتي و از طريق دفاتر خدمات سياحتي و جهانگردي رزرو
شده باشد، هزينه ابطال آن، مشروط به توافق مكتوب طرفين و ثبت در برگه تائيديه و يا قرارداد منعقده، مشمول مفاد
اين شيوه نامه نمي باشد .
ماده 27 (در صورت عدم توافق مكتوب قبلي ، چنانچه پس از واريز مبلغ رزرو و دريافت برگ تائيد به هر دليل رزرو
توسط متقاضي كنسل شود، ميزان خسارتي كه بايد پرداخت گردد (از مبلغ پيش پرداخت كسر گردد) به شرح زير
محاسبه خواهد شد :
الف) اگر متقاضي تا 20 روز قبل از زمان رزرو شده براي استفاده، نسبت به لغو آن اقدام نمايد، هيچگونه جريمه اي
تعلق نخواهد گرفت .
ب) از 20 روز تا 11 روز قبل از ورود ميهمان به واحد اقامتي، مبلغ 20 درصد هزينه اقامت يك شب به ازاء هر اتاق
از )ج 10 روز 6تا روز قبل از ورود ميهمان به واحد اقامتي، مبلغ 30 درصد هزينه اقامت يك شب به ازاء هر اتاق
)د از 5 روز تا 48 ساعت قبل از ورود ميهمان به واحد اقامتي، مبلغ 50 درصد هزينه اقامت يك شب به ازاء هر اتاق
از )هـ 48 ساعت قبل تا زمان ورود ميهمان، مبلغ 70 درصد هزينه اقامت يك شب به ازاء هر اتاق .
تبصره :1 چنانچه ميهمان پس از رزرو و اقامت در هتل، بنا به هر دليلي از ادامه اقامت در هتل منصرف گردد، ه زينه
يك شب اقامت به ازاء هر اتاق محاسبه و از مبلغ پيش پرداخت كسر خواهد شد، بجز موارد خاص با توافق طرفين.
تبصره :2 كاهش تعداد اتاق هاي رزرو شده توسط دفاتر خدمات سياحتي و جهانگردي تا 48 ساعت قبل از ورود و تا
سقف 10 %قابل قبول بوده و مشمول جريمه نمي گردد.
استان اردبیل شهرستان سرعین روبروی پارک شهدای گمنام
04532220366
04532220909
©2019 Ardebil Hoteling, All Right Reserved